ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készült ez a tájékoztató?

Tápió Kert Kft.. (a továbbiakban: Vállalkozó) a www.tapiokert.hu honlapján elérhető webáruháza üzemeltetése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.
Vállalkozó fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok a webáruház üzemeltetője által csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

Ki kezeli a személyes adatait?

A személyes adatait a Vállalkozó, illetve utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozó/k kezeli/k.

A kapcsolattartás lehetőségei:
Postai címünk: 2711 Tápiószentmárton Rózsa utca 2.
E-mail címünk: info@tapiokert.hu. Webcímünk: www.tapiokert.hu
Telefonszámunk: 0630/2427709

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat Vállalkozó többnyire a tawww.tapiokert.hu honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, melyik adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?” kategóriájában teheti ezt meg.

Milyen elveket tart fontosnak Vállalkozó a személyes adatai kezelése során? A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor.
A www.tapiokert.hu honlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körében
meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Vállalkozó felel. Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Milyen jogai vannak a Vállalkozó által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti a személyes adatainak helyesbítését:

Amennyiben személyes adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, bármikor kérheti (a személyes adatok kezelésének ideje alatt) azok módosítását. Ezt az igényét bármelyik fent megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

Kérheti személyes adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti a személyes adatai törlését.
A kérésére – kérelmének kézhezvételét követő egy hónapon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) választ kap. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem kerül teljesítésre a kérése, akkor az elutasításra kerül, természetesen annak ténybeli és jogi indokainak közlése mellett.
A személyes adatai abban az esetben is törlésre kerül, ha kezelésük jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt elrendelte.
Személyes adatai zárolásra kerülnek, amennyiben ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet személyes adati kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelés időtartama alatt jogosult a fent megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a honlap üzemeltetése során kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés jellemzőiről különösen:

• az adatok forrásáról,
• az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
• az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

Az Ön tájékoztatása a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesítésre kerül.
Folyó évben ingyenesen egyszer kérhet ugyanarra az adatkörre tájékoztatást.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Vállalkozót az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a kérés célját, jogalapját és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen:

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után Vállalkozó a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve a Vállalkozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozást a fent megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül közölheti.

A tiltakozás beérkezésétől a lehető leghamarabb döntés születik és a kérése megválaszolásra kerül. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei:

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel./fax: +36 (1) 391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Web: http://naih.hu

 

Tájékoztatom, hogy a www.tapiokert.hu honlap látogatása és a webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött!

A WWW.TAPIOKERT.HU WEBÁRUHÁZ SÜTI (COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

A cookie-król:

A www.tapiokert.hu honlap a látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k :

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A webáruház böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL- címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

WWW.TAPIOKERT.HU WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ TERMÉK MEGRENDELÉSÉVEL ÖSSZEFFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházból történő termék/ek megrendelése során a Vállalkozó az Ön által kiválasztott termék fajtáját, annak összegét, mennyiségét, a szállítása költségét, továbbá a számlázási- és szállítási címe adatait (keresztnév, vezetéknév, ország/megye/irányítószám/város/utca név/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezését, telefonszámát, e-mail címét, a rendeléssel kapcsolatos megjegyzésében szereplő személyes adatait), valamint a fizetési módot és a rendelési számát, mint személyes adatait kezeli.

Amennyiben a szerződésből eredő elállási jogával él, ennek gyakorlása során a bankszámla száma és a számlavezető pénzintézet neve, mint személyes adatok kezelésére is sor kerül.
Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a webáruházból megrendelt termékek rögzítése és a megrendelés beazonosítása, valamint a megrendeléshez kötődő jogok gyakorlása és kötelezettségek szerződésszerű teljesítése, továbbá a szerződésből eredő elállási jog gyakorlása során a vételár Ön részére történő átutalása.
Tájékoztatom, hogy a megrendelés során megadott e-mail címe, illetve telefonszáma, továbbá a neve a szerződés teljesítéséig kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés, a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, a szerződés (megrendelés) teljesítéséhez szükséges.
Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó fér hozzá.


Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama legkésőbb a szerződéssel kapcsolatos jogi igények érvényesíthetőségének időpontjáig (5 év) tart.
Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.


Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A megrendeléssel összefüggésben adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

A WWW.TAPIOKERT.HU WEBÁRUHÁZ TERMÉKSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A Vállalkozó a webáruházból megrendelt termék/ek szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály- amennyiben van megnevezése), telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A szállítással összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy a megrendelt terméket a Vállalkozó vagy az általa megbízott futárcég az Ön részére eljuttassa, valamint ennek során a szállítás körülményeit Önnel egyeztetni tudja.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján a Vállalkozót terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja, továbbá a szállítással megbízott futárcég fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megrendelt áru szállítási címre történő eljuttatása időpontjáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.
Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor? A GLS HUNGARY KFT. mint adatfeldolgozó:
A megrendelt áruk szállításával Vállalkozó megbízhatja a GLS HUNGARY KFT.-t, mint adatfeldolgozót (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., adószám: 12369410-2-44, cégjegyzékszám: 13-09-111755, honlap cím: https://gls-group.eu/HU/) aki az áru szállítási címre történő eljuttatása érdekében kezeli az alábbi személyes adatait.

Adatfeldolgozó a szállítás érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét
(ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, továbbá a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

Adatfeldolgozó honlapjának címe: https://gls-group.eu/HU/

Adatfeldolgozó a szállítás érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét
(ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, továbbá a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

A WWW.TAPIOKERT.HU WEBÁRUHÁZ SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházon keresztül történő termék megrendelésével összefüggő számla kiállítása és a Vállalkozóra vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozó
az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, továbbá a számla kiállítása érdekében ─ kapcsolattartásra szolgáló adatként ─ a telefonszámát és az e-mail címét, mint személyes adatait kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok esetében a megvásárolt termékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Vállalkozót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.
A számla kiállítása során – kapcsolattartás érdekében – kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A számla kiállítása esetén Vállalkozót számviteli bizonylat kiállítási kötelezettség terheli, ezért az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint a GDPR 6.cikk (1) c) pontján alapuló jogi kötelezettség teljesítése lesz.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozó, a könyvelő, illetve az informatikai feladatot ellátó személy fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – a Vállalkozót terhelő – számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év.

 

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?
A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?
A számlázással összefüggő adatkezelési tevékenység során Vállalkozó az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

SL Team Kft. könyvelő, mint adatfeldolgozó:

A könyveléssel összefüggő feladatokkal ……………… mint adatfeldolgozót bízza meg, aki az alábbi személyes adatait kezeli adatfeldolgozási tevékenysége keretében.
Adatfeldolgozó az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, mint személyes adatait kezeli.
Adatfeldolgozó az alábbi csatornákon keresztül érhető el:
E-mail slteam@slteam.hu
Telefon: 0653/318319

Csiha Róbert mint adatfeldolgozó:

A webáruház fejlesztésével, rendelések kezelésével és esetenként számlázással összefüggő informatikai feladatok, mint Vállalkozó az (Csiha Róbert e.v 1047, Budapest Bem utca 25.) bízza meg, aki az alábbi személyes adatait kezeli adatfeldolgozási tevékenysége során:
Adatfeldolgozó az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, mint személyes adatait kezeli.
Adatfeldolgozó az alábbi csatornán keresztül érhető el:
Telefon: 06/30-307-2452

Számlázz.hu., mint adatfeldolgozó:

A számlázást a www.szamlazz.hu online számlázó programmal végezzük, melynek során a KBOSS.hu Kft. -t, mint adatfeldolgozási tevékenység ellátásával Vállalkozót vesszük igénybe.
Adatfeldolgozó az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, mint személyes adatait kezeli.
A KBOSS.hu Kft. elérhetőségei: www.szamlazz.hu

Sybell Informatika Kft, mint adatfeldolgozó:

A webáruház tárhelyszolgáltatója a Sybell Informatika Kft. (1158 Budapest, Késmárk u 7/b, Adószám:
25859502-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-293034, www.sybell.hu, email: hello@sybell.hu, Tel.: +3612579913). A tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései a Sybell Informatika Kft. adatvédelmi szabályzatában olvashatóak: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A WWW.TAPIOKERT.HU WEBÁRUHÁZ KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruház üzemeltetésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdése esetén Vállalkozó az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint az Ön által közölt üzenetben szereplő személyes adatait kezeli.

Tájékoztatom, amennyiben postai úton (levélben) veszi fel Vállalkozóval a kapcsolatot, úgy megkeresésében adjon meg a fentiek közül valamelyik elérhetőségi adatot annak érdekében, hogy a feltett kérdése megválaszolásra kerüljön, tekintettel arra, hogy kizárólag a fenti csatornák valamelyikén keresztül van mód a válaszadásra.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a megkeresések/kérdések esetén a kérdező beazonosításra és a kérdés rögzítésre kerüljön annak érdekében, hogy a Vállalkozó felvehesse Önnel a kapcsolatot és a feltett kérdéseire választ adhasson.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Vállalkozó az adatokat az Ön hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában legkésőbb azonban az Önnel való kapcsolatfelvételig, illetve a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig.
Tájékoztatom, hogy azonos témában feltett kérdés és az arra megadott válasz egy üzenetváltásnak minősül, amely azt követően törlésre kerül.
Tájékoztatom továbbá, hogy az e-mailben feltett kérdései 2 munkanapon belül megválaszolásra kerülnek.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.
Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel, mint adatkezelési tevékenységgel összefügésben nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére.

 

Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

• MasterCard
• Visa
• American Express
• Maestro – Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

A fizetés folyamata:
A vásárló (kártyabirtokos) a webáruházban a Kosárban választhatja ki a fizetés módját. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárlás lezárása képernyőn a “Vásárlás” gomb lenyomása után át lesz irányítva a bank titkosított oldalára. A bank titkosított felületén a kártyaadatok megadása után, a vásárló a fizetés gomb megnyomásával jóváhagyja a tranzakciót.

A fizetést követően visszatér az tapiokert.hu oldalra, és a vásárlásáról visszaigazolást kap.

Fontos tudnivalók:

• Egy vásárlást nem lehet többször kifizetni, ez ellen véd a rendszer.
• Amennyiben túlfizetés történik, vagy valamilyen okból kifolyólag a megrendelt áru nem szállítható, jóváírásra van lehetőség.
• A kártyás fizetés során Forintban történik a tranzakció.
• Bankkártyás fizetésre életkortól és országtól függetlenül van lehetőség, de a termék átvétele, illetve kiszállítása csak Magyarországon területén lehetséges.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el

Tápiószentmárton 2023.03.21

Shopping Cart
Scroll to Top